Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel.: +48 22 840 6664
faks: +48 22 851 6201
e-mail: grid@gridw.pl
http://www.gridw.pl

 

Warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjów warszawskich

Zapraszamy do Złotych Tarasów (Poziom 2)!

uczniów i nauczycieli warszawskich na 2 edycje warsztatów edukacyjnych w ramach projektu "Nauka, edukacja i technologia dla klimatu" w październiku 2009 roku.

I edycja warsztatów w dniu 21.10.2009 roku jest elementem konkursu i uczestnicza w niej uczniowie zwycięskich klas.(Program zajęć)

Odpowiedzi na pytania pdf

II edycja warsztatów w dniu 24.10.2009 roku to 3 spotkania dla 10-15 osobowych grup. Może w nich uczestniczyć młodzież warszawska  (zarówno grupy uczniów, jak i osoby indywidualne). zgłoszenia przyjmowane będą podczas trwania wystawy, 24.10, od godz. 12.00  (Poziom II, Złotych Tarasów). (Program zajęć)

Jednym z elementów wystawy są stoiska edukacyjne skierowane do młodzieży (tematy przewodnie: Klimat, Czy grozi nam globalne zaciemnienie?, Co to jest efekt cieplarniany?, Zmiany klimatyczne Ziemi antropogeniczne czy naturalne?).

Za pośrednictwem ciekawych, praktycznych ćwiczeń, obserwacji i quizów angażujących odbiorców, zamierzamy przekazać jak najwięcej wiedzy i uwrażliwić uczestników na problemy środowiska i zmiany klimatu, w tym te wynikające z działalności człowieka. Ponadto zaproponowane zajęcia będą rozwijały zainteresowania dzieci przedmiotami ścisłymi. Świat to ogromna sieć współzależności, dlatego nawet proste czynności, obserwacje i pomiary, takie jak chociażby obserwowanie chmur, pomiar temperatury lub wilgotności powietrza – można bardzo ciekawie zinterpretować poprzez ich porównanie (dzięki globalnym zasobom danych) z obserwacjami dokonanymi w innych krajach. Uczestnicy zajęć poznają współzależności pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi w skali lokalnej i ich efektami w skali globalnej, a także, w jaki sposób stan środowiska (w tym klimatu) powiązany jest z procesami społecznymi i gospodarczymi oraz jakością życia mieszkańców Ziemi. Zdobędą informacje na temat zmian klimatu Ziemi, wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyrodniczych, społecznych i gospodarczych implikacji globalnych procesów klimatycznych.

Poprzez stworzenie stoisk tematycznych, wykorzystanie materiałów informacyjnych, prezentacji komputerowych, specjalistycznej aparatury, demonstracji prostych eksperymentów, symulacji, gier oraz innych interaktywnych form edukacji postaramy się zainteresować młodych ludzi prezentowanym tematem.  Przygotowane zostaną konkretne zadania, do samodzielnego wykonania przez uczestników. Zadanie będzie miało formę mini-projektu badawczego polegającego na przeprowadzeniu prostych doświadczeń oraz zebraniu i usystematyzowaniu informacji. Zadania realizowane będą w grupach. Na początku zajęć praktycznych zostanie postawiona prosta hipoteza nt. wybranego zjawiska powiązanego z klimatem, pogodą, atmosferą, itp. oraz cel, metoda pracy, czas wykonania zadania. Opierając się na metodach badawczych aktywnej edukacji proponowanych w Programie GLOBE przeprowadzimy zajęcia praktyczne. Przedstawione ćwiczenia prowadzone na popularnonaukowych stoiskach edukacyjnych pomogą uczestnikom warsztatów zrozumieć problem. Zadaniem uczniów będzie wyciagnięcie wniosków. Quizy będą służyły sprawdzeniu zdobytej wiedzy oraz jej utrwaleniu.